mamazment.sk
true
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
 
1. PREAMBULA
 
1.1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností pri dodaní Produktov Zákazníkovi (tak ako sú tieto pojmy definované nižšie) ponúkaných a dostupných na webovom sídle Prevádzkovateľa, Mgr. Barbara Skálová Kapciová, miestom podnikania Ulica závodu Matador 4030/4, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 55525776, zapísaná v Živnostenskom registri SR vedenom Okresným úradom Bratislava, pod č. 110-329047 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) www.mamazment.sk (ďalej len „webové sídlo“).
1.2. Potvrdením týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) pri dodaní Produktov Zákazník prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom VOP, pravidlami pre uplatnenie zodpovednosti za vady Produktu a podmienkami ochrany Osobných údajov (ako je tento pojem definovaný nižšie) dostupnými na webovom sídle, prípadne ďalšími dokumentmi Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené a dostupné na webovom sídle. 
1.3. Prevádzkovateľ si týmto vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu VOP, a to najmä, ale nie výlučne, v prípade zmeny právnych predpisov, výkladu právnych predpisov, zmeny v Produktoch alebo v charaktere poskytovaných Produktov alebo akejkoľvek inej zmeny, ktorá by mala vplyv na znenie týchto VOP. Akúkoľvek zmenu VOP Prevádzkovateľ bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.
 
 
2. DEFINÍCIE
 
2.1. „Cenou“ sa rozumie konečná cena v EUR vrátane dane z pridanej hodnoty alebo vrátane ostatných daní za jednotku Prevádzkovateľom dodávaného Produktu, ktorá je zverejnená na webovom sídle Prevádzkovateľa, pričom „Cenami“ sa rozumie viac takýchto Cien.
2.2. „Dielom“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 10.1 VOP.
2.3. „Občianskym zákonníkom“ sa rozumie slovenský zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
2.4. „Obchodníkom“ sa rozumie Prevádzkovateľ, ak koná v súvislosti so Spotrebiteľskou zmluvou (ako je tento pojem definovaný nižšie), z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.
2.5. „Objednávkou“ sa rozumie záväzná objednávka Produktov ponúkaných Prevádzkovateľom, na základe ktorej je Zákazník povinný uhradiť Cenu za objednaný Produkt, ako aj Poplatky (ak sú v Objednávkou spojené).
2.6. „Osobnými údajmi“ sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. 
2.7. „Nariadením GDPR“ sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2.8. „Poplatkami“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 4.1 VOP.
2.9. „Platobnými údajmi“ sa rozumejú údaje pre platbu Ceny za dodanie Produktov vrátane Poplatkov.
2.10. „Prevádzkovateľom“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.1 VOP.
2.11. „Produktom“ sa rozumie Tovar alebo Služba, ktoré sú zo strany Prevádzkovateľa ponúkané na jeho webovom sídle a ktoré si Zákazník môže zakúpiť prostredníctvom webového sídla. 
2.12. „Službou“ sa rozumie činnosť alebo výkon poskytovaný alebo ponúkaný Zákazníkovi zo strany Prevádzkovateľa, a to najmä činnosti súvisiace s: (i) činnosťou osobného alebo on-line poradenstva poskytovaného Zákazníkovi Prevádzkovateľom, a to v rozsahu, v akom je táto činnosť uvedená na webovej stránke Prevádzkovateľa, (ii) poskytovaním online webinárov, (iii) poskytovaním kurzov v rozsahu uvedenom na webovom sídle, (iv) prenájmom hnuteľných vecí (v) iné činnosti, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje a sú uvedené na webovom sídle.
2.13. „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá v súvislosti so Spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.
2.14. „Spotrebiteľskou zmluvou“ sa rozumie je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára Obchodník so Spotrebiteľom.
2.15. „VOP“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.2 VOP.
2.16. „webové sídlo“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.1 VOP.
2.17. „Zákonom o ochrane osobných údajov“ sa rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.18. „Zákonom o ochrane spotrebiteľa“ sa rozumie zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.19. „Zákazníkom“ sa rozumie subjekt (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorej Prevádzkovateľ na základe Zmluvy dodáva Produkt.
2.20. „Zmluvou“ sa rozumie zmluva (ako aj Spotrebiteľská zmluva) uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktorej predmetom je záväzok Prevádzkovateľa Zákazníkovi dodať Produkt a zároveň záväzok Zákazníka zaplatiť za Produkt Cenu vrátane Poplatkov.
2.21. „Zmluva uzavretá na diaľku“ sa rozumie Spotrebiteľská zmluva uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Obchodníka a Spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 
 
3. OBJEDNÁVKA PRODUKTOV
 
3.1. Prevádzkovateľ ponúka svoje Produkty na webovom sídle Prevádzkovateľa. Hlavné vlastnosti a parametre Produktov sú uvedené na tomto webovom sídle. V prípade záujmu Zákazníka o dodanie Produktu Zákazník vyberie konkrétny Produkt, ktorý môže následne pridať do nákupného košíka.
3.2. Po pridaní konkrétneho Produktu do nákupného košíka môže Zákazník prejsť do pokladne a tak zadať Objednávku na konkrétny Produkt, pričom pri zadávaní Objednávky uvedie svoje Osobné údaje v rozsahu jeho mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy.
3.3. Zákazník berie na vedomie, že po potvrdení Objednávky sa Objednávka považuje za záväznú a dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom. Po zadaní Objednávky je Zákazník povinný zaplatiť Cenu a Poplatky podľa čl. 4 VOP. Akceptáciou týchto VOP pri zadávaní Objednávky Zákazník vyslovene potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť Cenu a Poplatky a s ich úhradou súhlasí.
 
 
4. PLATBA ZA DODANIE PRODUKTU
 
4.1. Za dodanie Produktu je Zákazník povinný uhradiť Prevádzkovateľovi Cenu, ktorá je uvedená pri konkrétnom Produkte na webovom sídle Prevádzkovateľa. Okrem Ceny za dodanie Produktov je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu poplatkov na dopravu, ako aj iné náklady (napr. poplatok za balenie Produktu) (ďalej len „Poplatky“). Zákazník je oboznámený s povahou a výškou týchto Poplatkov (s rozdelením na jednotlivé položky) vopred pri zadaní Objednávky. Zákazník berie na vedomie, že výška Poplatkov (najmä, ale nie výlučne poplatku za dodanie/dopravu Produktu) závisia od cenníkov konkrétneho doručovateľa, prípadne iných externých dodávateľov Prevádzkovateľa. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom je povinný tieto Poplatky uhradiť len za predpokladu, že s nimi súhlasil pri zadávaní Objednávky.
4.2. Platobné údaje pre účely úhrady Ceny a Poplatkov sú vygenerované priamo po zadaní Objednávky. Po úhrade Ceny vrátane Poplatkov je Zákazníkovi zaslaný potvrdzovací e-mail na e-mailovú adresu zadanú pri vytvorení Objednávky.
 
 
5. DODANIE A PREVZATIE PRODUKTU
 
5.1. Po prijatí úhrady Ceny a Poplatkov dodá Prevádzkovateľ Zákazníkovi Produkt najneskôr do 30 dní odo dňa úhrady Ceny a Poplatkov za daný Produkt. Tovar sa považuje za dodaný v okamihu, keď ju prevezme Zákazník alebo ním určená osoba, alebo keď ju Prevádzkovateľ odovzdá dopravcovi, ktorého poveril Zákazník mimo možností prepravy, ktoré ponúkol Zákazníkovi Prevádzkovateľ. V prípade nesplnenia povinnosti Prevádzkovateľa podľa prvej vety, je Zákazník oprávnený od Zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených právnymi predpismi (§ 613 ods. 5 Občianskeho zákonníka).
5.2. Objednaný Produkt je Zákazníkovi podľa jeho povahy zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri zadávaní Objednávky alebo na dodaciu adresu uvedenú pri zadávaní Objednávky. 
5.3. Dodaný Produkt je Zákazník povinný prevziať. V prípade, ak si Zákazník neprevezme Produkt, ktorý mu bol riadne odoslaný a dodaný v lehote podľa bodu 5.1, v odbernej lehote určenej doručovateľom, Produkt bude vrátený späť na adresu Prevádzkovateľa. 
5.4. Zákazníkovi bude, v prípade nedoručenia Produktu, ak bolo nedoručenie Produktu spôsobené konaním a/alebo opomenutím zo strany Zákazníka, vrátená Cena zaplatená za Produkt, avšak nie Poplatky, tým nie sú dotknuté ustanovenia od odstúpení od Zmluvy uzavretej na diaľku.
 
 
6. VYTKNUTIE VADY PRODUKTU
 
6.1. Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady vytknutím vady Produktu a postup Prevádzkovateľa sú uvedené v dokumente „Pravidlá pre uplatnenie zodpovednosti za vady“, ktorý je dostupný na webovom sídle Prevádzkovateľa. 
 
 
7. OSOBITNÉ USTANOVENIA V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU UZAVRETOU NA DIAĽKU
 
7.1. Ustanovenia tohto článku VOP sa týkajú iba Zákazníkov, ktorí sú Spotrebiteľmi a uzatvorili Zmluvu s Prevádzkovateľom na diaľku, t. j. prostredníctvom webového sídla Prevádzkovateľa.
7.2. Spotrebiteľ je oprávnený kontaktovať Obchodníka na e-mailovej adrese: info@mamazment.sk, ako aj kedykoľvek prostredníctvom online komunikácie na platformách podľa webového sídla Prevádzkovateľa.
7.3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že Cena Produktov nie je určená na základe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
7.4. Poučenie Spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy uzavretej na diaľku:
       7.4.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od (i) prevzatia Tovaru a/ alebo (ii) uzatvorenia Zmluvy uzavretej na diaľku, ak je jej predmetom poskytnutie Služby. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na diaľku sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od Zmluvy uzavretej na diaľku Obchodníkovi;
       7.4.2 pre účely bodu 7.4.1 (i) VOP sa Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom, ak Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa (i) Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (ii) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, (iii) Tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru;
       7.4.3 Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku, ktorých predmetom je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
       7.4.4 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na diaľku alebo v listinnej podobe zaslaním na adresu sídla Prevádzkovateľa v obchodnom registri alebo inej úradnej evidencii alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, najmä elektronicky, zaslaním odstúpenia na e-mailovú adresu uvedenú v bode 7.2 VOP. Ak bola Zmluva uzavretá na diaľku uzatvorená ústne, na uplatnenie práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa, ktoré vyjadruje vôľu spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku. Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na diaľku je dostupný na webovom sídle Prevádzkovateľa. Po doručení odstúpenia od Zmluvy uzatvorenej na diaľku doručí Obchodník Spotrebiteľovi potvrdenie;
       7.4.5 Spotrebiteľ právo na odstúpenie v lehote podľa bodu 7.4.1 nemá v prípade, ak (i) došlo k úplnému poskytnutiu Služby a (ii) poskytovanie Služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na diaľku s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na diaľku po úplnom poskytnutí Služby, ak je podľa Zmluvy Spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu a/alebo (iii) je tak uvedené v právnom predpise, najmä, ale nie výlučne v ustanovení § 19 Zákona o ochrane spotrebiteľa;
       7.4.6 Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy uzavretej na diaľku zaslať Tovar späť Obchodníkovi. Lehota podľa tohto bodu sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ odošle tovar Obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty;
       7.4.7 pri odstúpení od Zmluvy uzavretej na znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru Obchodníkovi alebo osobe určenej Obchodníkom na prevzatie tovaru;
       7.4.8 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru;
       7.4.9 Obchodník vráti Spotrebiteľovi platby (Cenu aj Poplatky), ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so Zmluvou uzavretou na diaľku do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia. Obchodník nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Obchodník je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od Zmluvy uzavretej na diaľku, ak Spotrebiteľ neodstúpil od celej Zmluvy uzavretej na diaľku. Obchodník nemôže účtovať Spotrebiteľovi dodatočné poplatky, ak nie je uvedené inak. Obchodník nie je povinný pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorých predmetom je dodanie Tovaru, vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je Tovar doručený, alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Obchodníkovi, ibaže Obchodník navrhne, že Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Obchodník je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri ich úhrade; tým nie je dotknuté právo Obchodníka dohodnúť sa so Spotrebiteľom na inom spôsobe úhrady, ak Spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s úhradou účtované žiadne poplatky;
       7.4.10 Spotrebiteľ je povinný uhradiť Obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy uzavretej na diaľku, ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy uzavretej na diaľku, ktorých predmetom je poskytnutie Služby, a pred začatím poskytovania plnenia udelil výslovný súhlas s poskytnutím Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na diaľku. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve uzavretej na diaľku.
7.5. Akceptáciou týchto VOP Zákazník vyhlasuje, že bol s možnosťou odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku podľa tohto článku bodu oboznámený.
7.6. Informačné povinnosti Obchodníka v súvislosti s vytknutím vád Produktu zo strany Spotrebiteľa sa nachádzajú v dokumente „Pravidla pre uplatnenie zodpovednosti za vady“, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle Obchodníka.
 
 
8. OSOBITNÉ USTANOVENIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
 
8.1. Spotrebiteľ má právo podať Obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi Spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa Spotrebiteľ domnieva, že Obchodník porušil iné práva Spotrebiteľa. Pre tieto účely je Spotrebiteľ oprávnený kontaktovať Obchodníka na adrese jeho sídla uvedeného v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii, prípadne e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 7.2 VOP.
8.2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Obchodník na žiadosť podľa bodu 8.1 VOP odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
8.3. Prípadné spory vzniknuté medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).
 
 
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
9.1. Prevádzkovateľ v súvislosti s prevádzkovaním webového sídla alebo dodávkou Produktov spracúva Osobné údaje a zabezpečuje ochranu Osobných údajov osôb (Zákazníkov), ako dotknutých osôb, v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov. 
9.2. Zákazník potvrdením týchto VOP potvrdzuje, že bol zo strany Prevádzkovateľa riadne, zrozumiteľne a úplne informovaný o všetkých jeho právach, ako dotknutej osoby a podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.
9.3. Bližšie informácie k spracúvaniu Osobných údajov Zákazníka a práv Zákazníka v súvislosti so spracúvaním jeho Osobných údajov, vrátane práva na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, sú uvedené v dokumente „Informácia o spracúvaní osobných údajov“ dostupné na webovom sídle Prevádzkovateľa. 
 
 
10. TRVANIE ZMLUVY
 
10.1. Zmluva medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom sa uzatvára na dobu neurčitú.
10.2. Zmluva zaniká:
    (i) splnením Zmluvy, t. j. dodaním tovaru a zaplatením Ceny vrátane Poplatkov, tým nie sú dotknuté ustanovenia o odstúpení od Zmluvy uzavretej na diaľku
    (ii) odstúpením od Zmluvy zo strany Zákazníka a/alebo Prevádzkovateľa v prípadoch stanovených platnými právnymi predpismi a/alebo týmito VOP
    (iii) písomnou dohodou medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom.
 10.3. Odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 10.2 (ii) VOP musí byť písomné a preukázateľne doručené na adresu druhej zmluvnej strany. Odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 
 
11. AUTORSKÉ PRÁVA
  
11.1. Ak je pri poskytovaní Služby zo strany Prevádzkovateľa na základe Zmluvy vyhotovené autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dielo“) je Zákazník toto dielo oprávnený použiť na účel uvedený v Zmluve alebo VOP. Na iný účel je Zákazník oprávnený dielo použiť len, ak mu Prevádzkovateľ udelil súhlas. Prevádzkovateľ, ako autor diela, je dielo oprávnený sám použiť aj bez súhlasu Zákazníka.
 
 
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
12.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2024.
12.2. Právne vzťahy uzatvorené na základe Zmluvy a/alebo VOP výslovne neupravené sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.
12.3. V prípade, ak akékoľvek ustanovenie VOP (alebo ich časť) je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP (alebo zvyšnej časti takéhoto ustanovenia). Prevádzkovateľ v takom prípade bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že niektoré z ustanovení VOP (alebo ich časť) je neplatné(á), neúčinné(á) a/alebo nevykonateľné(á), nahradí dotknuté ustanovenie (alebo jeho časť) ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať princípom dohodnutým v týchto VOP.
12.4. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom zo Zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik Zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike. Ustanovenia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov tým nie sú dotknuté.
image
Spolu sa naučíme rozhodovať ako Mama manažérka.