mamazment.sk
true
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES
 
 
V týchto pravidlách používania cookies našou webstránkou Vám poskytneme podrobné informácie najmä o tom, kto spracúva Vaše osobné údaje, aké údaje sú spracúvané, za akým účelom toto spracúvanie prebieha a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
 
1) KTO ZÍSKAVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 
Mgr. Barbara Skálová Kapciová, miestom podnikania Ulica závodu Matador 4030/4, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 55525776, zapísaná v Živnostenskom registri SR vedenom Okresným úradom Bratislava, pod č. 110-329047  (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je ako prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, a to najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25.05.2018  (ďalej aj „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Zákon“).
 
 
2) ČO SÚ TO COOKIES?
 
Cookies sú malé textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie uložené v cookies môžu byť načítané webovou stránkou, keď ju neskôr opäť navštívite. Cookies sú taktiež potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky procesy na webovej lokalite prebiehali bez problémov. Okrem toho cookies umožňujú používateľovi jednoduchšie opätovné využitie webovej lokality: informácie uložené v cookies pri prvej návšteve, napr. nastavenie jazyka  netreba opäť uvádzať. Tým sa webová stránka do určitej miery sama prispôsobuje Vašim individuálnym potrebám (ak na prístup na ňu používate to isté zariadenie).
 
Cookies používame na poskytovanie funkcií sociálnych sietí a na analýzu návštevnosti. Používateľ môže udeliť svoj súhlas s používaním cookies aj v obmedzenom rozsahu, alebo súhlas neudeliť vôbec. Webová stránka je plne funkčná aj bez udelenia tohto súhlasu alebo jeho udelenia len v obmedzenom rozsahu. Svoj súhlas s cookies môžete na našej webovej stránke kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.
 
 
3) AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?
 
Používame tieto súbory cookies:
 
Technické cookies - sú pre prevádzku nevyhnutné a pomáhajú urobiť webové stránky uplatniteľnými tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže web správne fungovať, a preto ich nie je možné vypnúť. Tieto cookies na webovej stránke prevádzkovateľa bežia aj bez súhlasu.
 
Analytické cookies - pomáhajú prevádzkovateľovi stránok pochopiť, ako návštevníci stránok stránku používajú, aby mohol stránky optimalizovať a ponúknuť im lepšiu skúsenosť. Všetky dáta sa zbierajú anonymne a nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou. 
 
Sú to najmä tieto:

Názov: Google Analytics
Účel: Zhromažďuje súhrn dát o správaní používateľov na webe za účelom skvalitnenia a zlepšenia použiteľnosti webových stránok. Cookies slúžia pre identifikáciu daného užívateľa pomocou náhodného reťazca čísiel, ktorý sa pre daného užívateľa vytvorí pri prvej návšteve
Detailhttps://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 
Názov: Google Optimize
Účel: Nástroj na testovanie rôznych variácií obsahu stránky za účelom zlepšenia zákazníckej skúsenosti
Detail: https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en
 

4) AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Nakoľko je vysoká úroveň ochrany Vašich osobných údajov pre Prevádzkovateľa dôležitá, v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

    • právo na prístup k nim podľa čl. 15 GDPR;
    • právo na ich opravu podľa čl. 16 GDPR;
    • právo na ich výmaz podľa čl. 17 GDPR;
    • právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 GDPR;
    • právo na prenosnosť týchto údajov podľa čl. 20 GDPR;
    • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR;
    • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, spôsobom uvedeným v článku 2 týchto pravidiel podľa čl. 7 GDPR;
    • právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 GDPR;
    • právo odmietnuť poskytnutie osobných údajov a na obdržanie informácie o následkoch tohto odmietnutia podľa čl. 13 ods. 2 písm. e) GDPR.
 

5)  AKO UPLATNÍTE SVOJE PRÁVA?
 
V prípade, ak sa rozhodnete uplatniť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo elektronicky e-mailom na: gdpr@mamazment.sk 
Spolu sa naučíme rozhodovať ako Mama manažérka.
Zober pero a papier a ideme MANAŽOVAŤ!